Choď na obsah Choď na menu

Riverside

This is a series of photographs from the preparation and felling of trees along the river Hornád from Krásna to the Nad Jazerom estate where I live. In a conversation with an unnamed man, I was told that it is taking place in order to reduce the flow level by 80 cm during floods. Im not sure that this argument will be enough to cool the passions of the people who are already vigorously discussing this topic on social networks. In my opinion, it is a rather unfortunate solution to the situation. It degrades nature and I think that this measure will not save the possessions of people during a 100-year flood. However the lunar landscape along the Hornád river will remain for many years.
The weir on the Hornád on the Nad Jazerom estate was raised so that the heavy machinery could ford the river with loaded timber. But the rain came, and the weir had to be lowered because of the high water. It was as if nature herself had intervened to stop the tree/felling. The rising water brought things that people had thrown onto the banks of the Hornád into the side channel where they were deposited on the slopes. This series of photographs should serve as a memento for the person who approved the tree-felling.
Nowadays, when environmental protection is being promoted in the world, in Slovakia we are felling trees that should protect and stabilize the bank. The CEO of the state-owned Slovak Water Management Company, Mr. Hoffman, said that most of the trees are sick and are interfering with the flow of Hornad. Well, I do not believe that he examined the section himself because what he said in the media is not true. I myself saw the trees that were being sawn and some were healthy and did not interfere with the flow of Hornad. The felling was in no way consistent with the statement of Mr Hoffman. He also referred to the law. One must recognize that not every law is good; whoever uses laws that harm society and have a negative environmental impact cannot have a clear conscience. I do not want to attack anyone, but the law is the law ...

Riverside

Je séria fotografií z príprav a výrubu stromov na toku rieky Hornád od mestskej časti Košice-Krásna až po Sídlisko nad Jazerom, kde bývam. Po rozhovore s nemenovaným človekom mi bolo povedané, že výrub sa uskutočňuje kvôli tomu, aby pri povodniach klesla hladina toku o 80 cm. Nie som si istý, či tento argument bude postačovať na zmiernenie vášní ľudí, ktorý už teraz búrlivo diskutujú na túto tému na sociálnych sieťach. Podľa môjho názoru, je to dosť nešťastné riešenie situácie. Dehonestuje sa príroda a myslím si, že pri storočnej vode toto opatrenie nezachráni majetky ľudí. No mesačná krajina pri rieke Hornád ostane ešte dlhé roky.
Hať na rieke Hornád v časti Sídliska nad Jazerom bola zdvihnutá z dôvodu, aby sa ťažký mechanizmus mohol brodiť riekou aj s naukladaným drevom z výrubu. No prišli dažde a hať museli spustiť kvôli vysokej vode. Ako by to bol zásah samotnej prírody a výrub sa zastavil. Tečúca voda tým, že stúpla, tak na splave sa nanosili veci, ktoré ľudia vyhodili na brehu rieky Hornád. Táto séria fotografií by mala slúžiť, ako memento pre osobu, ktorá schválila tento výrub stromov.
V dnešnej dobe, keď sa presadzuje vo svete ochrana životného prostredia, tak na Slovensku sa rúbu stromy, ktoré by mali chrániť a spevňovať breh. Riaditeľ SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. pán Hoffman sa vyjadril, že väčšina stromov je chorá a zasahujú do toku Hornádu. No neverím, že si prešiel daný úsek on sám, pretože to čo tvrdil v médiách, nie je pravda. Ja sám som videl tie stromy, ktoré pílili a niektoré boli zdravé a vonkoncom nezasahovali do toku Hornádu. Výrub nebol v žiadnom prípade v súlade s vyhlásením riaditeľa Hoffmana. Ďalej sa odvolávali na zákon. No musíte uznať, že nie každý zákon je aj dobrý. Ten, kto využíva schválené zákony, ktoré škodia spoločnosti a majú negatívny ekologický dopad na životné prostredie, nemôže mať čisté svedomie. Tým nechcem nikoho kárať, ale zákon je zákon ...