Choď na obsah Choď na menu

People of the Lake

The phenomenon of Large Panel System blocks of flats in the cities of post-communist countries has long been a popular and sought after subject in the photography of the Eastern Bloc. The People of the Lake cycle follows this tradition with photos from inside the homes of residents of Košice’s Nad Jazerom Estate. In the 1970s, work began on new satellite estates downstream along the Hornád River near the lake (in Slovak “Jazero”) and then by the village of Krásna nad Hornádom, which was thereby connected to Košice. The estates of Nad Jazerom and Krásna for were built for 30 000 inhabitants, with no visible border between the two. The clue is in the street naming; while the streets in Nad Jazerom are named after geographic features of the former Soviet Union, street names in the Krásná estate come from the former Soviet space programme. The presence of a lake on the estate created a very attractive urban area combining residential and recreational functions. The civic amenities were basic at that time, but the residents had the advantage of easy access to work because of the light industry located on the other side of the main road. From 1983, the estates were joined by tram line to the city centre, further away. Today both estates form today the borough of Nad Jazerom. This work aims to document the way of life of the people of the estate in order to preserve the current image of the estate on which I live. The portraits of the people in this photography in my view are a complement to living rooms that are also unique in their own way. The photos have a social subtext, enabling the viewer to get a clearer view of the subject. Whether there are empty walls with a sofa, paintings, lamps, shelves, it all creates the image of a person living in the environment of their home.

 

Jazerčania

 Fenomén obytných panelových domov v mestách postkomunistických krajín je vo fotografickej tvorbe východného bloku už dlho obľúbený a vyhľadávaný. Cyklus Jazerčania nadväzuje na túto tradíciu prostredníctvom fotografií z prostredia domácich interiérov obyvateľov košického Sídliska nad Jazerom. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa začalo s prácami na nových satelitných sídliskách pri dolnom toku rieky Hornád v blízkosti jazera a následne až k obci Krásna nad Hornádom, ktorá tak bola pripojená ku Košiciam. Vznikli tak sídliská Nad jazerom a Krásna pre 30 000 obyvateľov, medzi ktorými nie je viditeľná hranica. Možno ju však postrehnúť zo spôsobu pomenovania ulíc. Kým v časti Nad jazerom sú ulice pomenované podľa geografických reálií bývalého Sovietskeho Zväzu, názvy ulíc v Krásnej pochádzajú z oblasti kozmonautického výskumu ZSSR. Prítomnosťou jazera v areáli sídliska vznikol urbanisticky veľmi atraktívny priestor, kde je rezidenčná funkcia skĺbená s rekreačnou. Občianska vybavenosť bola vtedy základná, ale obyvatelia mali výhodu vďaka dobrej dostupnosti do zamestnania, pretože priľahlé prevádzky ľahkého priemyslu ležali na druhej strane hlavnej cesty. So vzdialenejším centrom mesta ich od roku 1983 spája električková trať. Obe sídliská tvoria dnes mestskú časť Nad jazerom. Táto práca má za cieľ zdokumentovať ľudí žijúcich na tomto sídlisku, v snahe zachovať súčasný obraz tohto sídliska, v ktorom žijem. Portréty ľudí na fotografiách sú v mojej optike akýmsi doplnkom obývacích izieb, ktoré sú svojim spôsobom jedinečné. Fotografie majú sociálny podtext, vďaka čomu si divák môže utvoriť o fotografovaných osobách jasnejšiu predstavu. Či už sú to prázdne steny s pohovkou, obrazy, lampy, poličky, to všetko vytvára obraz danej osoby, žijúcej v prostredí svojho domova.