Choď na obsah Choď na menu

Space of Border

People experience difficult situations in their lives that with time, they overcome. But there are also people who have had unpleasant experiences in their lives and their minds have not been able to process the trauma. There are no answers in some cases. Perhaps only time and space can help. The spaces between the lens and the fog are different distances that define the distances in the individuals life and their movement within the defined space. With small traumas, there are landscapes where almost everything is visible. But in fogs where there is a minimum of visibility, there is also a minimum of movement in normal life in society. Tying the installation together is medicine, a pill on a small black square that connects the image together and creates symbiosis in the life of all the people concerned. The land in the fog was my expression of boundaries. I would like people to reach the bottom of the space I photographed. There, they should have time to think about being. I think that this work is to guide for the healthy population to understand trauma and mental disorders of people who must often struggle in life for their existence (life).

Priestor hraníc

Ľudia zažívajú v živote ťažké situácie, ktoré by mali časom zvládnuť. No sú i ľudia, ktorí zažili v živote nepríjemnú skúsenosť a ich myseľ nedokázala spracovať prežitú traumu. Na niektoré hranice niet odpovede. Snáď len čas a priestor môže pomôcť. Priestory medzi objektívom a hmlami sú rôzne vzdialenosti, ktoré vymedzujú vzdialenosti v živote jednotlivca a jeho pohyb vo vymedzenom priestore. Pri malých traumách sú to krajiny, kde je takmer všetko vidno. No pri hmlách, kde je minimum viditeľnosti, je aj minimum pohybu v normálnom živote v spoločnosti. Pri mojej inštalácii je spojivom medikament na malom čiernom štvorčeku, ktorý má spájať obraz dokopy a má vytvárať symbiózu v živote všetkých ľudí, ktorých sa to týka. Krajina v hmle bola mojím vyjadrením hraníc ako takých. Prial by som si, aby sa ľudia dostali až dnu do priestoru, ktorý som fotografoval. Tam by mali čas premýšľať nad bytím. Myslím si, že toto dielo má navádzať zdravú populáciu k pochopeniu tráum a psychických porúch ľudí, ktorý musia často zápasiť v živote o svoju existenciu (život).

stollmann_karol_layout2.jpg

"Space of Border (Hraničný priestor)"
UV print on board, 125 x 300 cm (3 pieces, plus medical pill)