Choď na obsah Choď na menu

KOR-GYM

KOR-GYM - Time plays no role.

KOR-GYM is the integration of devices for people with intellectual and multiple disabilities in the village Hertník (District Bardejov). The equipment I was a week that I was trying to fill interviews, observations and spending time with clients. Clients living in their own world. There follows the same daily program that fills time clients. See people with such a wide range of disability is a strange feeling. Someone has to be in bed, a world in one room. No other move without barriers. There are also clients who are involved in the work in sheltered workshops and fully contribute to the value of the company. Appliances KOR-GYM I see, like a living organism. The body of the clients and organs in the body are employees. (Maintenance cooks, educators, nurses, employees of sheltered workshops, starting with the director). If an organ fails it has consequences on the body. No organs in the body KOR-GYMu are in good shape, so the body KOR-GYMu lives happily at the time that mattered.

 

KOR-GYM - Čas nehrá žiadnu úlohu

KOR-GYM je Integračné zariadenie pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím v obci Hertník (okres Bardejov). V zariadení som bol týždeň ,ktorý som sa snažil vyplniť rozhovormi, pozorovaním a trávením času s klientmi. Klienti žijú v svojom vlastnom svete. Dodržiava sa tam istý denný program, ktorý vypĺňa čas klientom. Vidieť ľudí, s tak širokým spektrom postihnutia je zvláštny pocit. Niekto musí byť na lôžku, čo je svet v  jednej  miestnosti. No iný sa pohybujú bez bariér. Sú aj klienti ,ktorý sa zapájajú do práce v chránených dielňach a plnohodnotne prispievajú k hodnotám spoločnosti. Zariadenie KOR-GYM vnímam, ako živý organizmus. Telo sú klienti a orgány v tele sú zamestnanci.(údržbár kuchári, vychovávatelia, zdravotné sestry, zamestnanci chránených dielní , počnúc riaditeľom). Ak nejaký orgán zlyháva má to následky na telo. No orgány v tele KOR-GYMu sú v dobrej kondícii, preto telo KOR-GYMu žije spokojne v čase, ktorý nehrá žiadnu úlohu.